Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Devos trade CZ, s.r.o., se sídlem Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno, IČ: 019 32 462, DIČ: CZ01932462, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79805.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Devos trade CZ, s.r.o., se sídlem Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno, IČ: 019 32 462, DIČ: CZ01932462, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79805.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu

Používáním těchto webových stránek

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány?

jméno a příjmení, popřípadě název obchodní firmy,

IČO a DIČ, pokud jste podnikatel

uživatelské jméno, heslo a další nastavení Vašeho účtu

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát), adresa pro doručení nebo sídlo a fakturační adresa, pokud jste podnikatel

e-mailová adresa, telefonní číslo, Váš kontakt na sociálních sítích

údaje o Vašich objednávkách, informace o zboží a službách, které jste si objednali, způsoby platby vč. čísla platebního účtu, způsoby doručení

IP adresa, webová stránka, ze které návštěvník naši webovou stránku navštívil,  Vaše chování na webu, datum a čas přístupu, informace o prohlížeči a operačním systému návštěvníka našeho webu.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou

jméno a příjmení, popřípadě název obchodní firmy,

IČO a DIČ, pokud jste podnikatel

uživatelské jméno, heslo a další nastavení Vašeho účtu

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát), adresa pro doručení nebo sídlo a fakturační adresa, pokud jste podnikatel

e-mailová adresa, telefonní číslo, Váš kontakt na sociálních sítích

údaje o Vašich objednávkách, informace o zboží a službách, které jste si objednali, způsoby platby vč. čísla platebního účtu, způsoby doručení

IP adresa, webová stránka, ze které návštěvník naši webovou stránku navštívil, Vaše chování na webu, datum a čas přístupu, informace o prohlížeči a operačním systému návštěvníka našeho webu.

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek, za účelem poskytnutí podpory a oznámení správce,

vyřízení Vaší objednávky

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou naši dodavatelé a odběratelé výrobků a služeb, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:

vyřízení požadavků nebo dotazů

vyřízení reklamace

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu info@devoskyt.cz nebo zasláním dopisu pozemní poštou na adresu: Devos trade CZ, s.r.o., Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 20.11.2020